Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων/ προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του ΕΚΠΑΑ στο πλαίσιο του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (INTEGRATED APPROACH FOR EXPOSURE AND HEALTH EffECTS MONITORING OF ENGINEERED NANOMATERIALS IN WORKPLACES AND URBAN AREAS) LIFE-NANOEXPLORE – LIFE17 ENV/GR/000285».

Scroll to Top