Απολογισμός Δράσεων Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) 2015-2019

Η έκδοση αυτή αποτελεί μια σύντομη παρουσίαση των δράσεων και των έργων του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) κατά το πρώτο στάδιο της επαναλειτουργίας του την περίοδο 2015-2019. 

Το ΕΚΠΑΑ, ύστερα από μια ολιγοετή διακοπή της λειτουργίας του, ανέκτησε τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλειά του το 2015 με στόχο την ενεργό υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας και τη διαρκή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας. Η επαναλειτουργία του, έστω και σε δυσμενείς συνθήκες στελέχωσης, σηματοδοτεί την κρισιμότητα αυτών των θεμάτων σε μια περίοδο που η προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης οφείλει να λάβει υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος.

Scroll to Top