Οργανισμός ΟΦΥΠΕΚΑ
(ΦΕΚ 4768/2021-Τεύχος Β')

Οργανισμός του ΟΦΥΠΕΚΑ

 

ΦΕΚ 119/2021-ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.

Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας
του ΟΦΥΠΕΚΑ

 

ΦΕΚ 832/2021-Υ.Ο.Δ.Δ.

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/72083/
6635/22-07-2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
“Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (ΟΦΥΠΕΚΑ)” (Υ.Ο.Δ.Δ. 581).

 

ΦΕΚ 1328-Β

ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27268/1216

Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του ΟΦΥΠΕΚΑ

 

Οδηγός Μετακινήσεων

Οδηγός Μετακινήσεων Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

 

ΦΕΚ 581- Υ.Ο.Δ.Δ

Συγκρότηση ΟΦΥΠΕΚΑ

ΦΕΚ 92-Α

ν.4685/2020 

Διαδοχή ΕΚΠΑΑ απο ΟΦΥΠΕΚΑ

ΦΕΚ 207-Α

ν.2742 άρθρο 24

ΦΕΚ 266-Α

Π.Δ. 325 – Συγκρότηση ΕΚΠΑΑ

ΦΕΚ 576-Β

Κανονισμός ΕΚΠΑΑ – Διαγωνισμοί

ΦΕΚ 209-Β

Κανονισμός λειτουργίας ΕΚΠΑΑ

ΦΕΚ 2612-Β
ΚΥΑ 25200 ΕΚΒΑΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
ΦΕΚ 1247-Β
ΚΥΑ 12935 Μετονομασία ΕΚΒΑΑ
Scroll to Top