Ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένου της πρώτης Διεύθυνσης Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.117/29-09-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της πρώτης Διεύθυνσης Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) (ΑΔΑ: 6ΑΦΑ46ΜΑΖΤ-ΜΘΠ), ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών στο πρωτόκολλο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Σχετική απόφαση:

Scroll to Top