Πρακτικό αξιολόγησης αιτήσεων δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη του ΕΚΠΑΑ στο πλαίσιο του έργου “Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE – IP AdaptlnGR-LIFE17 IPC/GR/000006)»


https://necca.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/2020_292_05-03-2020_LIFE-IP-AdaptInGR_Απόφαση-έγκρισης-πρακτικού-αξιολόγησης-αιτήσεων-εκπαα_Ψ04Ω46Ψ8ΟΧ-Χ3Θ.pdf

Scroll to Top