Νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση ενδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) Συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) στο …

Περισσότερα
Νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) Συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου για την υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής …

Περισσότερα
Νέα

Έγκριση πρακτικού επιλογής εξωτερικού συνεργάτη για το πρόγραμμα ARSINOE

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την πα Έγκριση του με αρ. πρωτ. 4720/23-11-2021 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων …

Περισσότερα
Νέα

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καταγραφής και αξιολόγησης για την ένταξη και τον χαρακτηρισμό των …

Περισσότερα
Νέα

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου

Έγκριση του με αρ. πρωτ. 4617/16-1-2021 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων για τη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου με …

Περισσότερα
Νέα

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση υπηρεσίας

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «Απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων στο πλαίσιο διεθνών …

Περισσότερα
Scroll to Top