Πανελλαδική έρευνα γνώμης για την ανακύκλωση και τη διαχείριση απορριμμάτων σε ομάδες εστίασης

Η έρευνα κοινής διενεργήθηκε από το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Παιδείας και του Πολιτισμού του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου 2020.

Στόχος της έρευνας ήταν ο προσδιορισμός του επιπέδου ενημέρωσης (awareness), των προσλαμβανουσών αξίων (perceived values), της συμπεριφοράς, των συστάσεων (recommendations) και των προσδοκιών (expectations) των πολιτών για τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος, της διαχείρισης απορριμμάτων και της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας καθώς και η διερεύνηση της στάσης συγκεκριμένων ομάδων πολιτών στα θέματα της διαχείρισης απορριμμάτων-αποβλήτων και ανακύκλωσης.Απώτερος στόχος είναι να αναδειχθούν οι απόψεις και οι ευαισθησίες των πολιτών για τα θέματα αυτά, αλλά και να καταγραφούν οι προκλήσεις, αγκυλώσεις, βαθμοί δυσκολίας κατανόησης των θεμάτων και η εξέταση των παραμέτρων και τα στοιχείων που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους.

Έρευνα γνώμης για ανακύκλωση

Scroll to Top