Ανάπτυξη μηχανισμών και εργαλείων παρακολούθησης της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ και των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 517/2014 και 1005/2009 (και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης), για τη διαχείριση και σταδιακή απομείωση των Φθοριούχων αερίων του Θερμοκηπίου καθώς και των αερίων που καταστρέφουν τη στιβάδα του Όζοντος

Το έργο έχει αντικείμενο τη διαμόρφωση μηχανισμών και εργαλείων
παρακολούθησης της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ και των Ευρωπαϊκών
Κανονισμών 517/2014 και 1005/2009 (και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης) για τη
διαχείριση και σταδιακή απομείωση των Φθοριούχων αερίων του Θερμοκηπίου καθώς
και των αερίων που καταστρέφουν τη στιβάδα του Όζοντος.

Αναπτύχθηκαν δύο υποσυστήματα παρακολούθησης:
Το υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης του εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου ή/και ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, βάσει των Κανονισμών (ΕΕ) 517/2014 και (ΕΚ) 1005/2009. (https://ods.fgases.ypen.gr/ords/f?p=106:2::::::)

Το Υποσύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των επιχειρήσεων που ασχολούνται με ελεγχόμενες ουσίες, αφορά στη λειτουργία Μητρώου Επιχειρήσεων που ασχολούνται με ελεγχόμενες ουσίες ή με εξοπλισμό και προϊόντα που τις χρησιμοποιούν ή τις περιέχουν, και στην ηλεκτρονική υποβολή ετήσιων στοιχείων εισροών-εκροών-αποθέματος ανά ελεγχόμενη ουσία. Η λειτουργία του Μητρώου προβλέπεται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 18694/2012 και το άρθρο 4 της ΚΥΑ 37411/2007. Αναμένεται η ενεργοποίηση του. 

 

Διάρκεια:

Νοέμβριος 2017 – Οκτώβριος 2018

Scroll to Top