Δημιουργία βάσης δεδομένων για τους φορείς εκμετάλλευσης σταθερών εγκαταστάσεων και αεροσκαφών που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2003/871, όπως ισχύει, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ) αερίων θερμοκηπίου

Το έργο έχει αντικείμενο:

  • την εγκατάσταση λογισμικού εικονικού διακομιστή στου Κεντρικού Εξοπλισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος κατάλληλης τεχνολογίας για να δεχτεί βάση δεδομένων και λογισμικό διακομιστή σελίδων για το διαδίκτυο και ενδοδίκτυο.
  • τη δημιουργία Βάσης Δεδομένων που θα καλύψει την τρέχουσα περίοδο 2013-2020. Η βάση δεδομένων έχει όλα τα απαραίτητα πεδία για να αναπτυχθούν σε αυτήν οι κατάλληλες εφαρμογές για τις ανάγκες του έργου.
  • την Ενδοδικτυακή Εφαρμογή  που παρέχει την δυνατότητα, με την χρήση κατάλληλων «φίλτρων» δημιουργίας αξιόπιστων πληροφοριών, σε άμεσο χρόνο, που υπό άλλες συνθήκες θα χρειαζόταν πολύωρη δουλειά. Η  Εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα στην υπηρεσία να καταχωρεί όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους φορείς εκμετάλλευσης σταθερών εγκαταστάσεων και αεροσκαφών που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2003/871, καθώς και να μπορεί να εισάγει όλα τα απαραίτητα αρχεία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
  • τη διαδικτυακή Εφαρμογή, όπου  μπορούνε οι πολίτες μέσα από την Ιστοσελίδα του ΕΚΠΑΑ (necca.gov.gr) να έχουν πρόσβαση σε χρήσιμα στοιχεία

Διάρκεια:

Νοέμβριος 2017 – Σεπτέμβριος 2018

Για να συνδεθείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, πατήστε εδώ.

Scroll to Top