Σύνταξη του εθνικού σχεδίου λογιστικής καταγραφής διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων (National Forestry Accounting Plan – NFAP) και υπολογισμού του επιπέδου αναφοράς δασικών εκτάσεων (Forest Reference Level – FRL)

Το έργο αποσκοπεί στην κάλυψη των εθνικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό της
ΕΕ αριθ.2018/841 και ειδικότερα του άρθρου 8 για τη λογιστική καταγραφή
διαχειριζόμενων δασικών εκτάσεων. Ειδικότερα, το αντικείμενο του έργου είναι:

 • Η συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων δεδομένων για τον υπολογισμό του  επιπέδου αναφοράς των δασικών εκτάσεων για
  την περίοδο 2021 έως το 2025, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και
  κατευθύνσεις,
 • Ο υπολογισμός του επιπέδου αναφοράς των δασικών εκτάσεων για την περίοδο 2021 έως
  το 2025, 
 • Η σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Λογιστικής Καταγραφής Δασικών Εκτάσεων που περιέχει
  το επίπεδο αναφοράς δασικών εκτάσεων ενός κράτους μέλους σύμφωνα με τον  Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2018/841 του Ευρωπαϊκού
  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
 • Η υποστήριξη του ΥΠΕΝ κατά την αξιολόγηση της παραπάνω έκθεσης από κλιμάκιο
  εμπειρογνωμόνων της Ε. Επιτροπής, καθώς και της τυχόν ανάγκης παρουσίας
  εξειδικευμένου προσωπικού σε σχετικές συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και
 • Η σύνταξη τυχόν αναθεωρημένου επιπέδου
  αναφοράς δασικών εκτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της τεχνικής
  αξιολόγησης και τις τεχνικές συστάσεις που τυχόν γίνουν από Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

National Forestry Accounting Plan

Corrigendum to the NFAP

Scroll to Top