Παρακολούθηση της Εθνικής Πορείας για την Επίτευξη του 13ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Όσον αφορά τόσο τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής όσο και την προσαρμογή σε αυτή, όπως αναφέρεται στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ υπ’ αριθμ. 13 για Κλιματική Δράση (SDG 13 Climate Action), η Ελλάδα πληροί προς το παρόν, τους διεθνείς κλιματικούς στόχους μείωσης των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2020, ενώ έχει αναπτύξει το θεσμικό πλαίσιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω της εθνικής στρατηγικής προσαρμογής που έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται με τον Νόμο 4414/2016 και στην παρούσα φάση εκπονούνται με διαφορετικό βαθμό ωριμότητας τα Περιφερειακά Σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.  

Η παρακολούθηση του ΣΒΑ 13 για την κλιματική αλλαγή, η συγγραφή εκθέσεων επί της πορείας της χώρας και ο συνεχής συντονισμός των υπηρεσιών και αξιολόγηση των δεδομένων που έχουν σχέση με τον ΣΒΑ 13 αλλά άπτονται και άλλων ΣΒΑ όπως πχ ΣΒΑ 7 και δεδομένου ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ολοκληρώνει την παρούσα περίοδο το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για το 2030 και μετά, είναι σύνθετο έργο το οποίο συνδέεται με την ενσωμάτωση των κλιματικών στόχων στον ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό. Επισημαίνεται ότι πρόσθετες υποχρεώσεις έχουν ανακύψει μετά την COP 24 όσον αφορά την υιοθέτηση αποφάσεων εφαρμογής  της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή.

Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η συνέχιση ενασχόλησης συμβούλου και κατά το έτος 2019, με αντικείμενο τον συντονισμό -σε μηνιαία βάση- των διαφόρων υπηρεσιών και συγκριτική θεώρηση των πεπραγμένων (συμπεριλαμβανομένης της πορείας εκπόνησης των Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή) ώστε να τεκμηριώνεται -κατά το δυνατόν- η συγκροτημένη πορεία της χώρας προς επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή.

Διάρκεια:

Μάρτιος 2018 – Δεκέμβριος 2018 και Απρίλιος 2019 – Δεκέμβριος 2019

Scroll to Top