Πρακτικός οδηγός για την ομαλή μετάβαση των περιφερειών με υψηλή εξάρτηση από τα στερεά ορυκτά καύσιμα σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο – Η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας

Στα πλαίσια της παγκόσμιας πρόκλησης
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της απεξάρτησης από τα στερεά ορυκτά
καύσιμα, η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας είναι περισσότερο από
χαρακτηριστική, δεδομένου ότι φιλοξενεί το 80% της εθνικής βιομηχανίας λιγνίτη,
ενώ το 40% περίπου της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της περιφέρειας
προέρχεται από τις λιγνιτικές δραστηριότητες της ΔΕΗ ΑΕ (εξόρυξη και παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας).

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην καταγραφή και στην ανάλυση
κρίσιμων κανονιστικών, τεχνικών και
οικονομικών παραμέτρων που αφορούν την Δυτική Μακεδονία και σε συνάρτηση με τις
σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας θα οδηγούν σε
βιώσιμες δράσεις ανάπτυξης ενός νέου περιφερειακού παραγωγικού μοντέλου. Πιο
συγκεκριμένα, αφορά στη θεσμική και διαχειριστική προετοιμασία για την μετάβαση
της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης, τις
τεχνολογικές απαιτήσεις και προοπτικές στην κατεύθυνση μετάβασής της σε
καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης, την ανάλυση της προοπτικής του
πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης στην κατεύθυνση διαφοροποίησης της
παραγωγικής βάσης και το σχέδιο στρατηγικής μετάβασής της σε καθεστώς χαμηλής
λιγνιτικής εξάρτησης.

Διάρκεια:

Ιούνιος 2018 – Δεκέμβριος 2018

Παρατάθηκε η υποβολή του τελικού παραδοτέου: Ιούνιος 2020

Καταγραφή και αξιολόγηση της διεθνούς εμπειρίας σε θέματα διαχείρισης του περιφερειακού παραγωγικού μετασχηματισμού σε περιοχές υψηλής ανθρακικής εξάρτησης

Σχέδιο διάρθρωσης Φορέα Διαχείρισης για την μετάβασητης Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης

Τεχνοοικονομική αξιολόγηση των διαθέσιμων τεχνολογικών επιλογών αξιοποίησης του λιγνίτη σε ηλεκτρικές και έξω- ηλεκτρικές χρήσεις

Τεχνοοικονομική αξιολόγηση του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης στην κατεύθυνση διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης στη Δυτική Μακεδονία

Περιφερειακή στρατηγική μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης

Scroll to Top