Σύνταξη Ενότητας «Κλιματική Αλλαγή και Υγεία» ως τμήμα της Έκθεσης για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Οι άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στην υγεία των αναδυόμενων κινδύνων από την κλιματική αλλαγή πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως, καθώς πρόκειται να καταστούν ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους που θα αντιμετωπίσει ο πληθυσμός τις επόμενες δεκαετίες.

Η αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν την κλιματική αλλαγή και την ανθρώπινη υγεία ξεπερνά τα όρια και τις δυνατότητες ενός και μόνου φορέα, αντιθέτως προϋποθέτει διατομεακή, διεπιστημονική προσέγγιση, διασύνδεση και αλληλεπίδραση με τις υπηρεσίες περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη σύμπτυξη συνεργασιών προς εξοικονόμηση πόρων και μεγιστοποίηση της διάχυσης των βέλτιστων αποτελεσμάτων προστασίας του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν Έργο «Ενότητα Κλιματική Αλλαγή και Υγεία για την Έκθεση για την Κατάσταση Περιβάλλοντος στην Ελλάδα» σκοπεί να συνδράμει στην εξέταση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές συνθήκες (κατάσταση περιβάλλοντος) στην ανθρώπινη υγεία στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα του έργου θα συνεισφέρουν στο κοινοτικό Πρόγραμμα Κλιματικής Προσαρμογής «Adapt in GR» που έχει ξεκινήσει στη χώρα μας, και συντονίζεται από το Υ.Π.ΕΝ., ενώ προτείνεται να συμπεριληφθούν και σε ειδικό κεφάλαιο της Έκθεσης Κατάστασης Περιβάλλοντος της χώρας.

Διάρκεια:

Ιούνιος 2019 – Οκτώβριος 2019

Σύνοψη Έργου Κλιματική Αλλαγή και Υγεία

Έκθεση Κλιματική Αλλαγή και Υγεία

Scroll to Top