Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου

Έγκριση του με αρ. πρωτ. 4617/16-1-2021 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων για τη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου με τίτλο «LIFE-IP Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» (Κωδ. LIFE16 IPE/GR/000002 – LIFE-IP 4 NATURA).

Scroll to Top