Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση ενδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) Συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) στο πλαίσιο του ΠΕ 4 του Υποέργου 1 «Σύνταξη Κόκκινων Καταλόγων Απειλούμενων Ελληνικών Ειδών και υποστήριξης λειτουργίας» της Πράξης «Σύνταξη Κόκκινων Καταλόγων Απειλούμενων Ειδών Φυτών, Ζώων και Μυκήτων της Ελλάδας» με κωδικό MIS 5094982.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) Συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου για την υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στο πλαίσιο του έργου «hELlenic BlOodiversity Information System: an innovative tool for biodiversity conservation» (Κωδ. LIFE20 GIE/GR/001317 – EL BIOS)

Έγκριση πρακτικού επιλογής εξωτερικού συνεργάτη για το πρόγραμμα ARSINOE

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την πα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. 4720/23-11-2021 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων για τη σύναψη μίας (1) Συμβάσης Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Climate resilient regions through systemic solutions and innovations (Κωδ. 101037424 ARSINOE)»

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καταγραφής και αξιολόγησης για την ένταξη και τον χαρακτηρισμό των λοιπών προστατευμένων περιοχών (εκτός Natura) στις διατάξεις του ν. 4685/2020.

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου

Έγκριση του με αρ. πρωτ. 4617/16-1-2021 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων για τη σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου με τίτλο «LIFE-IP Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» (Κωδ. LIFE16 IPE/GR/000002 – LIFE-IP 4 NATURA).

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση υπηρεσίας

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «Απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων στο πλαίσιο διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη Συμβάσης Ιδιωτικού Δικαίου ανάθεσης έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) Συμβάσης ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου για την υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στο πλαίσιο του έργου «Climate resilient regions through systemic solutions and innovations» (Κωδ. 101037424 ARSINOE)

Δείτε την πρόσκληση στη Διαύγεια: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%94%CE%98%CE%A046%CE%9C%CE%91%CE%96%CE%A4-%CE%9A%CE%920

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη πέντε Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για την υποστήριξη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για την υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» (Κωδ. LIFE16 IPE/GR/000002 – LIFE IP 4 NATURA).

Σελίδα ανάρτησης της πρόσκλησης στο σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για προμήθεια σκάφους

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου διακηρύττει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ (με α/α συστήματος 138532) για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας ενός (1) ταχύπλοου σκάφους ανοιχτής θαλάσσης.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους.

Προκήρυξη – πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού
του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τους όρους της κάτωθι πρόσκλησης:

Scroll to Top