Έγκριση πρακτικού επιλογής εξωτερικού συνεργάτη για το πρόγραμμα ARSINOE

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την πα

Έγκριση του με αρ. πρωτ. 4720/23-11-2021 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων για τη σύναψη μίας (1) Συμβάσης Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Climate resilient regions through systemic solutions and innovations (Κωδ. 101037424 ARSINOE)»

Scroll to Top