Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για το έργο «Δημιουργία πέντε Ομάδων Ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων και τεχνική υποστήριξή τους

Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α προκηρύσσει:


Συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών του έργου «Δημιουργία πέντε Ομάδων Ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων και τεχνική υποστήριξή τους».


Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι συνολικού ποσού εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (62.000€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.


Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο της προσφοράς τους, στο πρωτόκολλο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (O.ΦΥ.ΠΕ.K.A.), Λεωφόρος Μεσογείων 207, 115 25 Αθήνα, το αργότερο μέχρι τις 7 Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, που είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η 8 Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.


Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι διαθέσιμο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση:
• στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια (www.diavgeia.gov.gr),
• στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (www.eprocurement.gov.gr),
• στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής http://necca.gov.gr/ κάτω από την επικεφαλίδα «ΝΕΑ».
Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και το αντικείμενο του διαγωνισμού παρέχονται από τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8089 271, e-mail: info-ofypeka@prv.ypeka.gr.


Scroll to Top