Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας «Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης – Διαχείρισης Προσωπικού και Μισθοδοσίας»

Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α προκηρύσσει:

Συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης – Διαχείρισης Προσωπικού και Μισθοδοσίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€) μη συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων  ευρώ (74.400€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Oργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) Λογαριασμός Λογιστικού σχεδίου 61.03 οικ. έτος 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο της προσφοράς τους, στο πρωτόκολλο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (O.ΦΥ.ΠΕ.K.A.), Λεωφόρος Μεσογείων 207, 115 25 Αθήνα, το αργότερο μέχρι τις 26 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, που είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η 27 Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.

Η περίληψη διακήρυξης και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι διαθέσιμες για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση:

  • στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια (www.diavgeia.gov.gr),
  • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (www.eprocurement.gov.gr),
  • στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής κάτω από την επικεφαλίδα «ΝΕΑ».

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και το αντικείμενο του διαγωνισμού παρέχονται από τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8089271, e-mail: info-ofypeka@prv.ypeka.gr.

Scroll to Top