ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την εγγραφή του στον κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών του Οργανισμού, εφόσον πληροί τους όρους – προϋποθέσεις της πρόσκλησης.

Scroll to Top