Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακά όπως οθόνες, web cameras, δίσκοι, πληκτρολόγια, ποντίκια) για τα γραφεία του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α) προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περιφερειακά όπως οθόνες, web cameras, δίσκοι, πληκτρολόγια, ποντίκια) για τα γραφεία του στην Αθήνα.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι έως του πόσου των 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι εικοσιτεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ συμπεριλαμα]βανομένου ΦΠΑ 24%.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00.

Scroll to Top