Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση κάρτας επέκτασης 30 Καναλιών PRIISDN για PBX PANASONIC-TPA100 στο τηλεφωνικό κέντρο του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Συνοπτικά στοιχεία Πρόσκλησης:

Αντικείμενο ΠρόσκλησηςΠρομήθεια και εγκατάσταση κάρτας επέκτασης για γραμμή 30 Καναλιών PRIISDN για PBX PANASONIC-TPA100 στο τηλεφωνικό κέντρο του ΟΦΥΠΕΚΑ.
Κριτήριο ανάθεσηςΠλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) [32550000-3] -Τηλεφωνικός εξοπλισμός
    ΠροϋπολογισμόςΠροϋπολογισθείσα δαπάνη: έως του ποσού των χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00€) χωρίς ΦΠΑ ήτοι χιλίων ενιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (1.984€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Καταληκτική    ημερομηνία                              και ώρα υποβολής προσφορών04 Ιουνίου 2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
Χρόνος ισχύος προσφορώνΤριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς.
Scroll to Top