Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης λειτουργικών συστημάτων μηχανογραφικών εφαρμογών της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) του ΥΠΕΝ

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας της τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης λειτουργικών συστημάτων μηχανογραφικών εφαρμογών της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) του ΥΠΕΝ.

Συνοπτικά στοιχεία Πρόσκλησης:

Αντικείμενο ΠρόσκλησηςΤεχνική υποστήριξη και συντήρηση λειτουργικών συστημάτων μηχανογραφικών εφαρμογών της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) του ΥΠΕΝ
Κριτήριο ανάθεσηςΠλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) [71356300-1]-Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
    ΠροϋπολογισμόςΠροϋπολογισθείσα δαπάνη: έως του ποσού των δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (16.500€) χωρίς ΦΠΑ ήτοι είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ (20.460€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Καταληκτική    ημερομηνία                              και ώρα υποβολής προσφορών25 Ιουνίου 2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
Χρόνος ισχύος προσφορώνΕξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς.
Scroll to Top