Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας εκπόνησης του έργου της αναθεώρησης της λίστας εγκαταστάσεων υπόχρεων προς το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) για την περίοδο 2021-2030, της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) του ΥΠΕΝ

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας εκπόνησης του έργου της αναθεώρησης της λίστας εγκαταστάσεων υπόχρεων προς το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) για την περίοδο 2021-2030, της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) του ΥΠΕΝ.

Συνοπτικά στοιχεία Πρόσκλησης:

Αντικείμενο ΠρόσκλησηςΑναθεώρηση λίστας εγκαταστάσεων υπόχρεων προς το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) για την περίοδο 2021-2030.
Κριτήριο ανάθεσηςΠλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) [72322000-8]-Υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων.
    ΠροϋπολογισμόςΠροϋπολογισθείσα δαπάνη: έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) χωρίς ΦΠΑ ήτοι εικοσι-τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Καταληκτική    ημερομηνία                              και ώρα υποβολής προσφορών25 Ιουνίου 2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00.
Χρόνος ισχύος προσφορώνΕξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς.
Scroll to Top