Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου υποστήριξης του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου “PROTECTING EUROPEAN BIODIVERSITY FROM INVASIVE ALIEN SPECIES (INVALIS)” με κωδικό PGI05271 του προγράμματος “INTERREG EUROPE”

Scroll to Top