Εξέλιξη της χαρτογράφησης και αξιολόγησης οικοσυστημάτων και οικοσυστημικών υπηρεσιών (MAES)

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 έχει θέσει στόχο τη χαρτογράφηση και την αξιολόγηση της κατάστασης των οικοσυστημάτων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών που αυτά προσφέρουν (MAES – Map and Assess Ecosystems and their Services) από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δράση 5: Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τα οικοσυστήματα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες στην ΕΕ). Για το σκοπό αυτό θεμελιώνεται η απαίτηση για μια “βάση γνώσεων”, η οποία θα είναι η κύρια πηγή δεδομένων για την προώθηση της πράσινης υποδομής και για τον εντοπισμό οικοσυστημάτων που απαιτούν αποκατάσταση, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση του στόχου της μηδενικής καθαρής απώλειας βιοποικιλότητας και οικοσυστημικών υπηρεσιών.

Για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 5 της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, το ευρωπαϊκό έργο ESMERALDA (Enhancing ecosystem services mapping for policy and decision-making), το οποίο χρηματοδοτείται από το ερευνητικό πρόγραμμα Horizon 2020 της ΕΕ, δημιούργησε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο και τη “βάση γνώσεων” για την υποστήριξη της χαρτογράφησης και αξιολόγησης των οικοσυστημάτων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών τους. Το έργο δημιούργησε στρατηγικές χαρτογράφησης και εκτίμησης για τα 28 κράτη μέλη, καθώς και τη Νορβηγία, την Ελβετία και το Ισραήλ, και ανέπτυξε μια ευέλικτη μεθοδολογία αξιοποιώντας υφιστάμενα ερευνητικά έργα, δίκτυα, μεθόδους και δεδομένα, ενσωματώνοντας τεχνικές βιοφυσικής, κοινωνικής και οικονομικής αξιολόγησης. Με το έργο παρέχονται ευκαιρίες για τη βελτίωση των μεθοδολογιών χαρτογράφησης και αξιολόγησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών και της ανταλλαγής γνώσεων.

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε το βαρόμετρο MAES με το οποίο αποτυπώνεται η εξέλιξη της υλοποίησης της χαρτογράφησης και της αξιολόγησης των οικοσυστημάτων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών από κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ. Ο δείκτης έχει ανώτατο επίπεδο εφαρμογής 25 και επικαιροποιείται δυο φορές το χρόνο στο πλαίσιο των συναντήσεων του MAES Working Group της ΕΕ (Μάρτιος και Σεπτέμβριος), ενώ η πρόοδος εφαρμογής MAES αξιολογείται σε σχέση με τον Ιανουάριο 2016. Η αποτύπωση της εξέλιξης εφαρμογής MAES παρουσιάζεται στα ακόλουθα διαγράμματα για την περίοδο 2017-2019.

Τα αποτελέσματα του βαρόμετρου MAES καταδεικνύουν τη σημαντική πρόοδο που έχει επιδείξει η Ελλάδα από το 2018 και μετά. Τον Μάρτιο 2017 καταγράφεται για την Ελλάδα βαθμός εφαρμογής MAES 24%, ενώ ενάμισι χρόνο μετά ανέρχεται στο 80%, με αντίστοιχο ποσοστό εφαρμογής 66% για την ΕΕ. Η πρόοδος της υλοποίησης MAES συνεχίστηκε το επόμενο διάστημα για την Ελλάδα φτάνοντας το 96% τον Σεπτέμβριο 2019, καταλαμβάνοντας την 7η θέση στην ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα σχετικά με την Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των Οικοσυστημάτων και των Υπηρεσιών τους:

MAES_Εξελίξεις_Ελλάδα_2017-2019

Scroll to Top