Ολοκλήρωση διαδικασίας επιλογής Γενικού Διευθυντή ΟΦΥΠΕΚΑ

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 116/29.09.2020 Προκήρυξης – πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.). (ΑΔΑ: Ψ05846ΜΑΖΤ-ΨΩ3) ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής.

Με απόφαση της Προέδρου του ΔΣ του ΟΦΥΠΕΚΑ (αρ.πρωτ 10116/28-12-2020), κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του ν.4685/2020, για τη θέση του ΓΔ επιλέχθηκε ο κ. Ιωάννης Μητσόπουλος.

Τυχόν ενστάσεις κατά του αποτελέσματος υποβάλλονται εντός 5 ημερών στο πρωτόκολλο του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Scroll to Top