Ανακοίνωση

To EΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει:

Α. τη σύνταξη της κατάστασης περιβάλλοντος στην Ελλάδα τα έτη 2015 και 2016 (με σύνδεση με τους αντίστοιχους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, SDGs) αναφορικά με:

  • Κλιματική αλλαγή, ποιότητα ατμόσφαιρας, θόρυβος– 20.000€ άνευ ΦΠΑ.
  • Απόβλητα και λοιπά περιβαλλοντικά θέματα – 20.000€ άνευ ΦΠΑ.
  • Φύση/βιοποικιλότητα – 20.000€ άνευ ΦΠΑ.

Το κόστος έκαστης μελέτης θα ανέλθει έως 20.000€ άνευ ΦΠΑ

Β. την απογραφή 2016 αέριων εκπομπών σύμφωνα με την Οδηγία NEC 2016/2284, με κόστος έως 20.000€ άνευ ΦΠΑ.

Γ. την έκδοση μεθοδολογίας εποπτείας οικοτόπων, με κόστος έως 10.000€ άνευ ΦΠΑ.

Scroll to Top