Πρόσκληση Ενδιαφέροντος – Έργο υποστήριξης του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής σε θέματα ελεγχόμενων ουσιών και διαχείρισης σχετικών πληροφοριακών συστημάτων (F-Gases & ΟDS)

Το έργο θα έχει διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης και θα έχει συνολικό κόστος έως 15.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την προσφορά τους συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό έως την Τετάρτη 15/4, ώρα 16:00 στην έδρα του ΕΚΠΑΑ (Λεωφ. Κηφισίας 241, Βίλα Καζούλη, Κηφισιά 14561) ή ηλεκτρονικά στο email: info-ekpaa@prv.ypeka.gr

Θα ληφθεί υπόψη εξειδικευμένη εμπειρία επί των συγκεκριμένων πληροφοριακών συστημάτων.

ΔΣ 2020_07_ΑΠΟΦΑΣΗ_27_08-04-2020_Θέμα 6_ έργο υποστήριξης ΚΑΠΑ f-gases_20REQ006550927

Τεχνική περιγραφή έργου υποστήριξης ΥΠΕΝ για πληροφοριακά συστήματα F gases

Scroll to Top