Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία

 

Πέτρος Βαρελίδης

Αθήνα 2/3/2016

 

Ενημερωτικό σημείωμα για τη δέσμη προτάσεων για κυκλική οικονομία – ΣΥΠ 4.3.2015

 

Στις 2/12 η Επιτροπή παρουσίασε τη νέα δέσμη προτάσεων για την κυκλική οικονομία (η προηγούμενη είχε αποσυρθεί στις αρχές του 2015 από τη νέα, τότε, Επιτροπή).

 

Η δέσμη προτάσεων αποτελείται από ένα σχέδιο δράσης  που συνοδεύεται από παράρτημα με πρωτοβουλίες που θα ακολουθήσουν και περιλαμβάνει 5 κύριες περιοχές δράσεις (παραγωγή, κατανάλωση, δευτερογενείς πρώτες ύλες, διαχείριση αποβλήτων και καινοτομία & επενδύσεις). Προτεραιότητα δίνεται στα πλαστικά, τα απόβλητα τροφών και τροφίμων, τα ΑΕΚΚ, τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τη βιομάζα & τα προϊόντα οργανικής προέλευσης.

 

Στην παραγωγή, οι κύριες δράσεις είναι:

 • η βελτίωση της δυνατότητας επιδιόρθωσης των προϊόντων, της αντοχής και της ανακυκλωσιμότητας στα πλαίσια του οικολογικού σχεδιασμού,
 • η προώθηση των βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση των αποβλήτων και της εξοικονόμησης πόρων σε βιομηχανικούς τομείς,
 • η διευκόλυνση της βιομηχανικής συμβίωσης.

Στην κατανάλωση, οι κύριες δράσεις είναι:

 • ενθάρρυνση δράσεων επαναχρησιμοποίησης,
 • διασφάλιση της διαθεσιμότητας ανταλλακτικών στα πλαίσια του οικολογικού σχεδιασμού,
 • βελτίωση διασφαλίσεων αναφορικά με παραπλανητικούς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς,
 • έμφαση στα κριτήρια CE στις Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες,
 • ανεξάρτητοπρόγραμμαελέγχου για την αξιολόγησηπιθανώνπρογραμματισμένων αποσύρσεων προϊόντων,
 • Βελτίωση της σήμανσης (οικολογικό σήμα, περιβαλλοντικό αποτύπωμα).

Στη διαχείριση αποβλήτων, οι κύριες δράσεις είναι:

 • αναθεώρηση της νομοθεσίας των αποβλήτων,
 • έμφαση στην βελτίωση της εφαρμογής της νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής περίσσειας δυναμικότητας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υπολειμματικών αποβλήτων (αναφέρεται στα MBTs),
 • διασφάλιση συνοχής μεταξύ των επενδύσεων στα απόβλητα και της ιεράρχησης των μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων.

Στις δευτερογενείς πρώτες ύλες, οι κύριες δράσεις είναι:

 • ανάπτυξη ποιοτικών προτύπων,
 • αναθεώρηση του Ευρ. Κανονισμού για τα λιπάσματα,
 • νομοθετική πρόταση για ελάχιστες απαιτήσεις για επαναχρησιμοποίηση νερού,
 • ανάλυση της διεπιφάνειας μεταξύ των νομοθεσιών των αποβλήτων, των χημικών και των προϊόντων,
 • ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό σύστημα για τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων με σκοπό τη διευκόλυνση της εντός ΕΕ.

Στην καινοτομία και τις επενδύσεις, οι κύριες δράσεις είναι:

 • €650 εκ. Από το πρόγραμμα Ορίζον 2020,
 • πιλοτικές “καινοτόμες συμφωνίες” για την αντιμετώπιση νομοθετικών κενών για τις καινοτομίες,

 

Scroll to Top