Κατασκευή διαδικτυακής εφαρμογής η οποία περιλαμβάνει βάση δεδομένων για την υποστήριξη της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων του ΣΕΠΔΕΜ, και εφαρμογή ιστοσελίδας ως σημείο διεπαφής με τον τελικό χρήστη (υπηρεσίες και πολίτες)

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η κατασκευή δικτυακής βάσης δεδομένων που θα λειτουργεί παράλληλα με τη βάση aepo.ypeka.gr και σε διασύνδεση με αυτήν (ή ως επέκταση του aepo.ypeka.gr), η οποία περιλαμβάνει ΒΔ, με την οποία θα υποστηρίζεται η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Περιβ/κών Επιθεωρήσεων του ΣΕΠΔΕΜ, καθώς και η εφαρμογή ιστοσελίδας ως σημείο διεπαφής με τον τελικό χρήστη (υπηρεσίες και πολίτες).

Η βάση δεδομένων θα φιλοξενείται στο server του ΥΠΕΝ και θα είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας του ΣΕΠΔΕΜ.

Διάρκεια:

Νοέμβριος 2017- Μάρτιος 2018

Scroll to Top