Στην εποχή μας το περιβάλλον έχει δεχθεί την έντονη βλαπτική επίδραση του σύγχρονου πολιτισμού.Μία από τις κύριες επιπτώσεις του μοντέρνου τρόπου ζωής μας που αποτελεί και σημαντική επιβάρυνση για το περιβάλλον, είναι τα απόβλητα. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα σημαντικό κομμάτι της προστασίας του περιβάλλοντος, που υπηρετεί τη δημόσια υγιεινή και συμβάλλει στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας. Ο όγκος των απορριμμάτων που παράγουμε,  αυξάνεται  συνεχώς, λόγω της συνεχούς αύξησης του ρυθμού ανάπτυξης.

Σκοπός της διαχείρησης αποβλήτων είναι η όσο το δυνατόν μικρότερη επίδραση των αποβλήτων στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.Απαιτούνται μέτρα και έργα που στόχο έχουν την αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, για την αειφόρο χρήση των πόρων και την πρόληψη της υποβάθμισης ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωση του περιβάλλοντος αλλά και η ελαχιστοποίηση παραγωγής των αποβλήτων. Παράλληλα, ενθαρρύνεται η ενεργειακή ανάκτηση, ανακύκλωση, επαναφορά και επαναχρησιμοποίηση των διαφορών υλικών πριν αυτά απορριφθούν.

 

Scroll to Top