Πρόχειρος διαγωνισμός – Προκήρυξη έργου «ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2/12/2019, ώρα 17:00.

Διευκρινηστικές ερωτήσεις :

  1. Ως ΠΕ Περιβάλλοντος μπορεί να θεωρηθούν κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στη Φυσική Περιβάλλοντος ή στη Χημεία Περιβάλλοντος;

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄) όπως ισχύει, στον κλάδο ΠΕ περιβάλλοντος συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι κάτοχοι πτυχίου Φυσικής και οι κάτοχοι πτυχίου Χημείας. Στο άρθρο αυτό δεν αναφέρεται κάτι σχετικό για διδακτορικό, επομένως ως ΠΕ Περιβάλλοντος θα πρέπει να νοείται αυτός που κατέχει κάποιο από τα πτυχία του προαναφερόμενου άρθρου. Είναι επομένως ασφαλέστερο να διαθέτει τα προβλεπόμενα πτυχία (παρά το ότι αυτό που λέτε είναι εύλογο) γιατί δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε το πώς θα το αξιολογήσει η επιτροπή ενστάσεων σε περίπτωση ένστασης. Ενδεχομένως να υπάρχει σχετική νομολογία αλλά δεν τη γνωρίζουμε.

 

  1. Αναφορικά με τον Προϋπολογισμό του έργου, δεν διευκρινίζεται στην προκήρυξη εάν και εφόσον υπάρχουν επιλέξιμες δαπάνες και ως εκ τούτου πόσο αναλυτικός θα πρέπει να είναι. Υπάρχουν επιλέξιμες δαπάνες;

Η έννοια των «επιλέξιμων δαπανών» απουσιάζει από την διακήρυξη και από τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) όπως ισχύει, κατά συνέπεια δεν σχετίζεται με τον συγκεκριμένο συνοπτικό διαγωνισμό.

 

  1. Σχετικά με την ομάδα έργου και τον προϋπολογισμό, τα μέλη της ομάδας έργου είναι τα μόνο που μπορούν να πληρωθούν ή μπορεί να προβλεφθεί Π/Υ για εξωτερικούς συνεργάτες;

Περί δικαιώματος συμμετοχής ενώσεων:

Σύμφωνα με το Κεφ. 2.2.1  της διακήρυξης «2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3.Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης».

 

Περί ομάδας έργου:

Στο κεφ. 2.2.4 της διακήρυξης αναφέρεται ότι οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν «Ομάδα Έργου με επιστημονική επάρκεια, εξειδίκευση και ικανότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου».

Περί δυνατότητας συμμετοχής στην ομάδα έργου στελεχών και άλλων συνεργατών: Σύμφωνα με το Κεφ. 2.2.5.2 της προκήρυξης «Αποδεικτικά μέσα», παρ. Β.3, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν «συμπληρωμένο τον Πίνακα των στελεχών και εξωτερικών συνεργατών που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου…». Επίσης παρακάτω αναφέρεται: «Σε περίπτωση που στην Ομάδα Έργου περιλαμβάνονται στελέχη που δεν συνδέονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας με τον προσφέροντα, είναι αναγκαία η προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεών τους αναφορικά:

α) με την ύπαρξη σχετικής συμφωνίας συνεργασίας με τον προσφέροντα

β) με τη μη συμμετοχή τους με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό και

γ) με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής)».

 

Περί του συνολικού προϋπολογισμού, προσφοράς και αμοιβής:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%. Σύμφωνα με το κεφ. 1.3 «Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός) ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00€, ΦΠΑ 24%: 14.400,00€)».

Σύμφωνα με το κεφ. 2.2.4 «Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: (…) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη».

Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της οικονομικής του προσφοράς. Περαιτέρω θέματα αμοιβής του (τυχόν τροποποιήσεις, προσαυξήσεις) ρυθμίζονται στο Κεφάλαιο 4 της διακήρυξης.

 

  1. Για μέλη της ομάδας έργου που σχετίζονται με τον Φορέα με συμβάσεις έργου ή εργασίας, είναι αποδεκτή βεβαίωση του ΕΛΚΕ του φορέα περί της ύπαρξης σύμβασης εργασίας ή έργου με τα σχετικά στοιχεία (έργο, αντικείμενο, χρονική διάρκεια)? Εάν ναι, θα πρέπει η βεβαίωση να αφορά σε όλα τα έργα στα οποία απασχολείται ή έχει απασχοληθεί το μέλος της ομάδας έργου ή μόνο το τρέχον έργο;

Εξαρτάται για ποιο σκοπό προσκομίζεται τη βεβαίωση του ΕΛΚΕ. Προφανώς, αν σας ενδιαφέρει ως απόδειξη της εμπειρίας,  τότε θα πρέπει να προσκομισθούν αντίστοιχες βεβαιώσεις. Αν σας ενδιαφέρει μόνο για την τεκμηρίωση της σχέσης με τον Φορέα, αρκεί να είναι για το τρέχον έτος.

  1. Για τα μέλη της ομάδας έργου, πού είναι μόνιμο προσωπικό του φορέα που υποβάλλει την πρόταση, πώς αποδεικνύεται η προϋπηρεσία? Είναι αρκετή βεβαίωση του Τμήματος Προσωπικού? Χρειάζεται απλή αναφορά στο ΦΕΚ πρόσληψης ή αντίγραφο του θα πρέπει να επισυναφθεί;

Ως προς τον υποψήφιο Ανάδοχο/Φορέα:

Σύμφωνα με το Κεφ. 2.2.4 της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται «να έχουν υλοποιήσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας τουλάχιστον 1 (ένα) έργο σχετικό με το αντικείμενο του έργου». Στην παρ. Β.3 του Κεφ. 2.2.5.2, όσον αφορά το τουλάχιστον ένα (1) επιτυχώς ολοκληρωμένο έργο σχετικό με το αντικείμενο του έργου αναφέρεται πως «η επάρκεια αποδεικνύεται εφόσον για κάθε έργο που δηλώνεται προσκομιστεί είτε βεβαίωση καλής εκτέλεσης της αναθέτουσας δημόσιας αρχής, είτε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των επικαλούμενων συμβάσεων».

Σύμφωνα με το Κεφ. 2.2.5.2 «Αποδεικτικά μέσα», παρ. Β.3,: «Τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, ώστε να δίνουν σαφή εικόνα της εμπειρίας του διαγωνιζόμενου στην υλοποίηση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.4. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την εμπειρία του διαγωνιζομένου σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 δύναται να κατατεθεί συμπληρωματικά ως προς τα ανωτέρω».

 

Ως προς την ομάδα έργου, τα σχετικά αποδεικτικά μέσα περιγράφονται στην παρ. Β.3 Κεφ. 2.2.5.2:

«Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.4 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: (…)

Συμπληρωμένο τον Πίνακα των στελεχών και εξωτερικών συνεργατών που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

 

Α/Α

Ονοματεπώνυμο Στελέχους

Ειδικότητα

Θέση στην Ομάδα Έργου

Αρμοδιότητες/ Καθήκοντα

Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου, στο οποίο να περιγράφονται οι ως άνω απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου ώστε να προκύπτει ρητά η εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση για το αληθές τους.

Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις/Συμβάσεις προς τεκμηρίωση της ζητούμενης εργασιακής εμπειρίας».  

Δεν απαιτείται να επισυναφθεί το ΦΕΚ, αρκεί η αναφορά σε αυτό (δεδομένου ότι μπορεί να αναζητηθεί εύκολα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου)

Scroll to Top