Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θεσμικό πλαίσιο που ορίζει τον Σκοπό ίδρυσής του, τους προς επίτευξη Στόχους και την Λειτουργία του.

Το ΕΚΠΑΑ αποτελεί στρατηγικό σύμβουλο της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. Υποστηρίζει την Πολιτεία στην κατάρτιση και εφαρμογή ορθής και αποτελεσματικής πολιτικής στους τομείς του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης. Συνεισφέρει ως τεχνογνωστικός και συντονιστικός μηχανισμός στην επίτευξη της οριζόντιας ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στην αναπτυξιακή και τομεακή πολιτική, τον σχεδιασμό και τα προγράμματα.

Συγκροτήθηκε το έτος 2000 (ΠΔ 325/Α/8-12-2000). Συγχωνεύτηκε με το ΙΓΜΕ με την ΚΥΑ 25200/08-11-2011 και στη συνέχεια επανασυστάθηκε με την ΚΥΑ 12935/24-06-2015, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Μετά την ανάκτηση της διοικητικής και οικονομικής του αυτοτέλειας, το 2015, το ΕΚΠΑΑ ανέλαβε ενεργό δράση για την υποστήριξη της Ελληνικής Πολιτείας στην κατάρτιση και εφαρμογή ορθών και αποτελεσματικών πολιτικών στους τομείς του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, επικεντρώνοντας τις δράσεις του στα ακόλουθα:

Scroll to Top