Αξιολόγηση υφιστάμενων μετρήσεων δυσοσμίας στους Δήμους Ελευσίνας & Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας, η οποία ανατέθηκε από το Εθνικό Κέντρο
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.) στο Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης
Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. με την εκπόνηση του ερευνητικού
προγράμματος «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΛEΥΣΙΝΑΣ & ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», είναι η επισκόπηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων μετρήσεων οσμηρών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) που έχουν διεξαχθεί στο πλαίσιο πρόσφατων και παλαιότερων ερευνών στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Scroll to Top