Ατμοσφαιρικό περιβάλλον

Αξιολόγηση υφιστάμενων μετρήσεων δυσοσμίας στους Δήμους Ελευσίνας & Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας, η οποία ανατέθηκε από το Εθνικό Κέντρο
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.) στο Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης
Περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. με την εκπόνηση του ερευνητικού
προγράμματος «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΔΥΣΟΣΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΛEΥΣΙΝΑΣ & ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», είναι η επισκόπηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων μετρήσεων οσμηρών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) που έχουν διεξαχθεί στο πλαίσιο πρόσφατων και παλαιότερων ερευνών στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Έκδοση “Περιβάλλον και Υγεία 2019”

Στην αναπόσπαστη σχέση που συνδέει τον άνθρωπο με το περιβάλλον και στην αμοιβαία επίδραση του ενός πάνω στον άλλο, η διαφύλαξη της ποιότητας του περιβάλλοντος αποτελεί προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

H έκδοση του ΕΚΠΑΑ για το Περιβάλλον και Υγεία αναλύει τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία. Κύριοι συντελεστές είναι φορείς με μεγάλη σχετική εμπειρία, όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Αστεροσκοπείο.
Σε αυτή τη κατεύθυνση η έκδοση παραθέτει επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα οδηγήσει σε χιλιάδες λιγότερους θανάτους κάθε χρόνο στη χώρα μας.

ΕΚΠΑΑ-Περιβάλλον και Υγεία 2019

 

Υποστηρικτικές Δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων καθώς και ενημερωτικές εκθέσεις απογραφής σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης (LRTAP)

Από το 2017 το ΕΚΠΑΑ υποστηρίζει τη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ για την κάλυψη των εθνικών υποχρεώσεων της χώρας σχετικά με τις εθνικές απογραφές εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων και τις προβλέψεις εκπομπών τους, την ενημερωτική έκθεση απογραφής τους, καθώς και την κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο πλαίσιο της Οδηγίας NEC, της σύμβασης LRTAP και την εθνικής νομοθεσίας.

Πρόσθετο αντικείμενο των δράσεων αποτελεί η συνεχής υποστήριξη του ΥΠΕΝ στη διαδικασία της διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Centre on Emission Inventories and Projections, κατά την εξέταση των δεδομένων των ανωτέρω υποχρεώσεων μετά την υποβολή τους

Διάρκεια:

Ιούνιος 2017 – Απρίλιος 2018, Απρίλιος 2018 – Ιανουάριος 2019, Ιούνιος 2019 – Μάρτιος 2020

Αποτελέσματα εκθέσεων απογραφών και προβλέψεων οδηγίας NEC 2018

Αποτελέσματα εκθέσεων απογραφών και προβλέψεων Οδηγίας NEC 2017

Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης  (Προσωρινό Παραδοτέο Π2 στα πλαίσια του έργου «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης LRTAP»,NEC 2019)

GREECE’S INFORMATIVE INVENTORY REPORT (IIR) 2020 (Παραδοτέο Π1 στα πλαίσια του έργου «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης LRTAP»,NEC 2019)

Τελική Έκθεση Παραδοτέο Π3 στα πλαίσια του έργου «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης LRTAP»,NEC 2019)

 

Σύνταξη έκθεσης «Επιδράσεις στην υγεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα»

Σκοπός της εν λόγω έκθεσης είναι η
συστηματική εκτίμηση των επιδράσεων στη υγεία από τα
επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την Ελλάδα, που είτε μετριούνται από το
δίκτυο σταθμών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος είτε έχουν εκτιμηθεί με βάση μοντέλα έκθεσης.
Στην Έκθεση θα περιλαμβάνεται εισαγωγικό κεφάλαιο που θα θέτει τις διαστάσεις
του
προβλήματος και τη διασύνδεση του με άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως είναι η
κλιματική
αλλαγή και ο θόρυβος.

Διάρκεια:

Ιούνιος 2019 – Νοέμβριος 2019

Έκθεση “Επιδράσεις στην υγεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα”

LIFE – NanoEXPLORE: Integrated approach for exposure and health effects monitoring of engineered nanomaterials in workplaces and urban areas (LIFE17 ENV/GR/000285)

Το έργο “Integrated approach for exposure and health effects monitoring of engineered nanomaterials in workplaces and urban areas”(Ολοκληρωμένη προσέγγιση των επιπτώσεων έκθεσης μηχανικών υλικών στην ανθρώπινη υγεία σε χώρους εργασίας και σε αστικές περιοχές) – LIFE NanoEXPLORE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το LIFE NanoEXPLORE είναι διεπιστημονικό έργο, στο οποίο συμμετέχουν 7 εταίροι από 5 χώρες, με σκοπό τη διερεύνηση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία από την έκθεση των ανθρώπων σε νανοσωματίδια σε περιβάλλοντα εργασίας καθώς και σε αστικές περιοχές. Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας-κατασκευής πρότυπης συσκευής για τη μέτρηση των νανοσωματιδίων στην ατμόσφαιρα και τη διεξαγωγή προγράμματος μετρήσεων βιοδεικτών, με σκοπό τη διαπίστωση πιθανών επιπτώσεων στη υγεία των ανθρώπων από την έκθεση σε νανοσωματίδια.

Το έργο έχει διάρκεια 53 μήνες (Σεπτέμβριος 2018 – Φεβρουάριος 2022) με προϋπολογισμό 1,35 εκατ. € (60% χρηματοδότηση από ΕΕ). Ο προϋπολογισμός για το ΕΚΠΑΑ είναι 49.190 € (29.514 € χρηματοδότηση από ΕΕ).

Εταιρικό σχήμα:

  1. ALCON Consultant Engineers Ltd, ALCON (Ελλάδα) (επικεφαλής εταίρος)
  2. Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística, ITENE (Ισπανία)
  3. Institut Universitaire romand de Santé au Travail, IST (Ελβετία)
  4. National Centre for the Environment and Sustainable Development, NCESD (Ελλάδα)
  5. RAMEM S.A., RAMEM (Ισπανία)
  6. Universita degli Studi di Torino, UNITO (Ιταλία)
  7. Yordas Limited, Yordas (Ηνωμένο Βασίλειο)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://www.lifenanoexplore.eu/

Μέτρηση Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου και αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υδάτων σε φυσικές και τεχνητές λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας

Αντικείμενο του έργου ήταν η πραγματοποίηση μετρήσεων των εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου (greenhouse gases – GHGs) και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων (και στο νερό τροφοδοσίας τους), σε τουλάχιστον δύο τεχνητές (Πολυφύτος και Ιλαρίωνας) και μία φυσική (Ζάζαρη) λίμνη της Δυτικής Μακεδονίας.

Διάρκεια:

Δεκέμβριος 2017 – Ιούνιος 2019

2019_1175_14-05-2019_ΛΙΜΝΕΣ_ΔΜ__ΤΕΛΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ_REPORT

Scroll to Top