Σύνταξη έκθεσης «Επιδράσεις στην υγεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα»

Σκοπός της εν λόγω έκθεσης είναι η
συστηματική εκτίμηση των επιδράσεων στη υγεία από τα
επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την Ελλάδα, που είτε μετριούνται από το
δίκτυο σταθμών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος είτε έχουν εκτιμηθεί με βάση μοντέλα έκθεσης.
Στην Έκθεση θα περιλαμβάνεται εισαγωγικό κεφάλαιο που θα θέτει τις διαστάσεις
του
προβλήματος και τη διασύνδεση του με άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως είναι η
κλιματική
αλλαγή και ο θόρυβος.

Διάρκεια:

Ιούνιος 2019 – Νοέμβριος 2019

Έκθεση “Επιδράσεις στην υγεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα”

Scroll to Top