Διαχείριση υδατικών πόρων

Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ταμιευτήρα Κάρλας

Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης του ταμιευτήρα της Κάρλας περιλαμβάνει τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των εξής παραμέτρων:

  • Κυανοτοξίνες (12 MCs, NOD, CYN, ANA) σε 20 δείγματα νερού, βιομάζας ή ιστού ώστε να διερευνηθεί η περίπτωση τοξικότητας και η λήψη κατάλληλων μέτρων.
  • Φυτοφάρμακα (περισσότερες από 200 δραστικές ενώσεις διαφόρων ομάδων) σε 8 δείγματα νερού. Λαμβάνοντας υπόψιν την ιδιαίτερη ένταση της αγροτικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή, διερεύνηση υπολειμμάτων στο νερό, τα επίπεδα συγκέντρωσης, διερεύνηση εν δυνάμει τοξικότητας και λήψη μέτρων.
  • Άζωτο (Ν) και φώσφορος (P) σε 30 δείγματα νερού με στόχο τη διερεύνηση του ευτροφισμού που αποτελεί το κύριο πρόβλημα του ταμιευτήρα. 

Διάρκεια:

Αύγουστος 2017 – Δεκέμβριος 2017

Μέτρηση Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου και αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υδάτων σε φυσικές και τεχνητές λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας

Αντικείμενο του έργου ήταν η πραγματοποίηση μετρήσεων των εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου (greenhouse gases – GHGs) και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων (και στο νερό τροφοδοσίας τους), σε τουλάχιστον δύο τεχνητές (Πολυφύτος και Ιλαρίωνας) και μία φυσική (Ζάζαρη) λίμνη της Δυτικής Μακεδονίας.

Διάρκεια:

Δεκέμβριος 2017 – Ιούνιος 2019

2019_1175_14-05-2019_ΛΙΜΝΕΣ_ΔΜ__ΤΕΛΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ_REPORT

«Χρηματοδότηση ανάπτυξης εφαρμογής πληροφορικής για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και παρουσίαση στον πολίτη των μετρήσεων ποιότητας των υδάτων κολύμβησης»

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και βάσης δεδομένων για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων και προβλέψεων των Κανονισμών και της Εθνικής νομοθεσίας.

Πραγματοποιήθηκε ύστερα από σχετικό αίτημα της ΕΓΥ προς το ΕΚΠΑΑ διότι το διαδραστικό σύστημα που υποστήριζε το Μητρώο Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης και είχε αναπτυχθεί παρουσίαζε σημαντικές δυσλειτουργίες που το καθιστούσαν πρακτικά ανενεργό. 

Διάρκεια:

Δεκέμβριος 2017 – Ιούνιος 2018

Scroll to Top