Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ταμιευτήρα Κάρλας

Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης του ταμιευτήρα της Κάρλας περιλαμβάνει τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό των εξής παραμέτρων:

  • Κυανοτοξίνες (12 MCs, NOD, CYN, ANA) σε 20 δείγματα νερού, βιομάζας ή ιστού ώστε να διερευνηθεί η περίπτωση τοξικότητας και η λήψη κατάλληλων μέτρων.
  • Φυτοφάρμακα (περισσότερες από 200 δραστικές ενώσεις διαφόρων ομάδων) σε 8 δείγματα νερού. Λαμβάνοντας υπόψιν την ιδιαίτερη ένταση της αγροτικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή, διερεύνηση υπολειμμάτων στο νερό, τα επίπεδα συγκέντρωσης, διερεύνηση εν δυνάμει τοξικότητας και λήψη μέτρων.
  • Άζωτο (Ν) και φώσφορος (P) σε 30 δείγματα νερού με στόχο τη διερεύνηση του ευτροφισμού που αποτελεί το κύριο πρόβλημα του ταμιευτήρα. 

Διάρκεια:

Αύγουστος 2017 – Δεκέμβριος 2017

Scroll to Top