«Χρηματοδότηση ανάπτυξης εφαρμογής πληροφορικής για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία και παρουσίαση στον πολίτη των μετρήσεων ποιότητας των υδάτων κολύμβησης»

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και βάσης δεδομένων για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων και προβλέψεων των Κανονισμών και της Εθνικής νομοθεσίας.

Πραγματοποιήθηκε ύστερα από σχετικό αίτημα της ΕΓΥ προς το ΕΚΠΑΑ διότι το διαδραστικό σύστημα που υποστήριζε το Μητρώο Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης και είχε αναπτυχθεί παρουσίαζε σημαντικές δυσλειτουργίες που το καθιστούσαν πρακτικά ανενεργό. 

Διάρκεια:

Δεκέμβριος 2017 – Ιούνιος 2018

Scroll to Top