Υποστηρικτικές Δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων καθώς και ενημερωτικές εκθέσεις απογραφής σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης (LRTAP)

Από το 2017 το ΕΚΠΑΑ υποστηρίζει τη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ για την κάλυψη των εθνικών υποχρεώσεων της χώρας σχετικά με τις εθνικές απογραφές εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων και τις προβλέψεις εκπομπών τους, την ενημερωτική έκθεση απογραφής τους, καθώς και την κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο πλαίσιο της Οδηγίας NEC, της σύμβασης LRTAP και την εθνικής νομοθεσίας.

Πρόσθετο αντικείμενο των δράσεων αποτελεί η συνεχής υποστήριξη του ΥΠΕΝ στη διαδικασία της διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Centre on Emission Inventories and Projections, κατά την εξέταση των δεδομένων των ανωτέρω υποχρεώσεων μετά την υποβολή τους

Διάρκεια:

Ιούνιος 2017 – Απρίλιος 2018, Απρίλιος 2018 – Ιανουάριος 2019, Ιούνιος 2019 – Μάρτιος 2020

Αποτελέσματα εκθέσεων απογραφών και προβλέψεων οδηγίας NEC 2018

Αποτελέσματα εκθέσεων απογραφών και προβλέψεων Οδηγίας NEC 2017

Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης  (Προσωρινό Παραδοτέο Π2 στα πλαίσια του έργου «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης LRTAP»,NEC 2019)

GREECE’S INFORMATIVE INVENTORY REPORT (IIR) 2020 (Παραδοτέο Π1 στα πλαίσια του έργου «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης LRTAP»,NEC 2019)

Τελική Έκθεση Παραδοτέο Π3 στα πλαίσια του έργου «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης LRTAP»,NEC 2019)

 

Scroll to Top