«Ελλάδα – Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος 2008-2011», ΜΟΠΠΕΡ ΕΚΒΑΑ, Δεκέμβριος 2013

Η εκπόνηση της έκθεσης «Ελλάδα – Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος 2008-2011», ολοκληρώθηκε το 2013, από την Μονάδα Πολιτικών Περιβάλλοντος (ΜΟΠΠΕΡ) του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ), διάδοχο σχήμα του ΕΚΠΑΑ, με την ισχύ της ΚΥΑ 252000/2011 (Συγχώνευση φορέων εποπτευόμενων από τον Υπουργό ΠΕΚΑ).

Η έκθεση (2008-2011), περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια – ενότητες: Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Φύση και Βιοποικιλότητα, Αστικό Περιβάλλον, Περιβάλλον και Μεταφορές, Περιβάλλον και Οικονομία, Περιβαλλοντική Νομοθεσία.

Scroll to Top