Εκθέσεις

Ελλάδα – Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος | 2019 Greece – State of the Environment, 2019

Η Εκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος 2019 περιλαμβάνει την επικαιροποίηση της ΕΚΠ 2018 με την προσθήκη 2 νέων κεφαλαίων, το ένα για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία και το άλλο για τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία.

Από την ΕΚΠ 2018 έχουν επικαιροποιηθεί στην ΕΚΠ 2019 τα εξής κεφάλαια:

                – Κλιματική Αλλαγή και Υγεία
                – Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Υγεία

Δεν έχει επικαιροποιηθεί το κεφάλαιο για το θόρυβο γιατί δεν υπήρχαν νεώτερα στοιχεία.

Μπορείτε να δείτε την Ενημέρωση των μελών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής για την Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος της Ελλάδας (2019) εδώ

 

Ελλάδα – Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος | 2018 Greece – State of the Environment, 2018

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συνοπτική Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος στην Ελλάδα 

Concise Report of State of the Environment in Greece

Πλήρης έκθεση:  Ελλάδα – Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος, 2018 (EL)
– Πρόλογος
– Κλιματική Αλλαγή
– Ποιότητα Ατμόσφαιρας
– Ακουστικό Περιβάλλον
– Διαχείριση Υδατικών Πόρων 
– Φύση – Βιοποικιλότητα
– Διαχείριση Αποβλήτων
– Οριζόντια Περιβαλλοντικά Θέματα
– Συμπεράσματα


«Ελλάδα – Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος 2008-2011», ΜΟΠΠΕΡ ΕΚΒΑΑ, Δεκέμβριος 2013

Η εκπόνηση της έκθεσης «Ελλάδα – Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος 2008-2011», ολοκληρώθηκε το 2013, από την Μονάδα Πολιτικών Περιβάλλοντος (ΜΟΠΠΕΡ) του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ), διάδοχο σχήμα του ΕΚΠΑΑ, με την ισχύ της ΚΥΑ 252000/2011 (Συγχώνευση φορέων εποπτευόμενων από τον Υπουργό ΠΕΚΑ).

Η έκθεση (2008-2011), περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια – ενότητες: Ποιότητα Ατμοσφαιρικού Αέρα, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Φύση και Βιοποικιλότητα, Αστικό Περιβάλλον, Περιβάλλον και Μεταφορές, Περιβάλλον και Οικονομία, Περιβαλλοντική Νομοθεσία.

Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος για το 2008

Η έκθεση «Ελλάδα – Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος 2008» εκδόθηκε τον Ιούλιο 2009 (ISBN 978-960- 99033-0- 1).
Την ευθύνη σύνταξης της έκθεσης είχε το ΕΚΠΑΑ, ενώ πολύτιμη ήταν και η συνδρομή στελεχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Σημαντικές πληροφορίες αντλήθηκαν από την εμπειρία άλλων Οργανισμών.
Σκοπός της έκθεσης είναι η παρουσίαση των εις βάθος στοιχείων, των πληροφοριών για την κατάσταση του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών προκλήσεων, σε απλή δομή και με κατανοητό τρόπο, ώστε οι αναγνώστες να μπορούν γρήγορα να κατανοήσουν τις συνθήκες, τις πιέσεις και την ανταπόκριση από την πλευρά της Πολιτείας. Η Έκθεση εστιάζει στην αποτίμηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και όχι στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής.
Η έκθεση (2008), περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια – ενότητες: Κλιματική Αλλαγή, Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον, Υδατικό Περιβάλλον, Χερσαίο Περιβάλλον, Βιοποικιλότητα, Διαχείριση Αποβλήτων, Περιβάλλον και Υγεία, Νομοθεσία, Μηχανισμοί – Διαδικασίες.

Σχέδιο Έκθεσης Δεικτών Αειφορίας ΕΛΛΑΔΑ 2003

Η έκθεση αυτή συνιστά την πρώτη εθνική απόπειρα να συστηματοποιηθεί η καταγραφή των εξελίξεων στο περιβαλλοντικό μέτωπο με τη χρήση δεικτών, αποτελεί δε μεταξύ άλλων μία πρώτη προσπάθεια ανταπόκρισης στις διεθνείς απαιτήσεις, ως προς την παρακολούθηση σειράς μεγεθών. Οι απαιτήσεις αυτές αποκτούν συχνά κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθώς η χώρα μας οφείλει να αναμετράται με τις προκλήσεις των καιρών ως συμμετέχουσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η έκθεση χωρίζεται σε δέκα κεφάλαια, πέντε εκ των οποίων συνιστούν κλασσικούς «περιβαλλοντικούς τομείς» και άλλα πέντε απεικονίζουν τις εξελίξεις σε βασικούς παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Προτιμήθηκε η εν σειρά παράθεση των εξελίξεων, προκειμένου να καταδειχθεί η συμπλοκή των τριών πυλώνων της αειφορίας (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον), αλλά και να αναδειχθεί το πολύπλοκο της ανάλυσης και της παρακολούθησης των σχετικών μεγεθών.
Η απόπειρα αυτή δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί ως πιλοτική. Συχνά δεν απεικονίζει παρά γνωστές τάσεις και εξελίξεις, άλλοτε όμως τα αποτελέσματα εκπλήσσουν καταρρίπτοντας γενικά παραδεκτούς μύθους.

«Ελλάδα: Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος – Μία Συνοπτική Έκθεση», ΕΚΠΑΑ, Οκτώβριος 2001

Η Έκθεση «Ελλάδα: Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος – Μία Συνοπτική Έκθεση» εκδόθηκε τον Οκτώβριο 2001 και αποτέλεσε την πρώτη Έκθεση του ΕΚΠΑΑ (ΠΔ 325/2000) για την Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
Με την υποστήριξη και την οικονομική αρωγή του UNEP/MAP και τη συμβολή πληθώρας επιστημόνων, το ΕΚΠΑΑ συνέταξε και κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2001 την πρώτη έκθεση της κατάστασης του ελληνικού περιβάλλοντος, σε μια προσπάθεια αντικειμενικής καταγραφής του σημείου εκκίνησης της χώρας προς την αειφορία.
Η Έκθεση κυκλοφόρησε στα ελληνικά και αγγλικά και χρησιμοποιήθηκε ως κείμενο αναφοράς σε σειρά διεθνών συναντήσεων και οργάνων.
Σκοπός της Συνοπτικής Έκθεσης ήταν η παρουσίαση μίας αντικειμενικής αποτίμησης της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα ζητήματα της περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ελλάδα.
Η έκθεση (2001), περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια – ενότητες:
Το Γενικό Πλαίσιο, Προστασία της Φύσης και Έλεγχος της Ρύπανσης, Επίλογος.

Scroll to Top