Ελλάδα – Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος | 2018 Greece – State of the Environment, 2018

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συνοπτική Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος στην Ελλάδα 

Concise Report of State of the Environment in Greece

Πλήρης έκθεση:  Ελλάδα – Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος, 2018 (EL)
– Πρόλογος
– Κλιματική Αλλαγή
– Ποιότητα Ατμόσφαιρας
– Ακουστικό Περιβάλλον
– Διαχείριση Υδατικών Πόρων 
– Φύση – Βιοποικιλότητα
– Διαχείριση Αποβλήτων
– Οριζόντια Περιβαλλοντικά Θέματα
– Συμπεράσματα


Scroll to Top