Πεταλούδες της Ελλάδας: Συνδέοντας την επιστήμη με την κοινωνία

Η δράση αφορά στη δημιουργία του πρώτου εθελοντικού προγράμματος
βιοπαρακολούθησης από τους πολίτες, με επίκεντρο τις πεταλούδες της Ελλάδας.
Συνεισφέρει άμεσα στην τήρηση των πολιτικών δεσμεύσεων της χώρας για την
προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ίδιων των πολιτών.
Συγκεκριμένα, συνάδει με την πολιτική δέσμευση για την ανάσχεση της απώλειας
της βιοποικιλότητας έως το 2020, όπως τέθηκε στη συνδιάσκεψη κορυφής COP 10 και
ιδιαίτερα με την επίτευξη των στόχων 7 και 12 (Aichi targets) και παράλληλα
υποστηρίζει τους στόχους της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα. Σε
εθνικό δε επίπεδο, εμπίπτει εντός των στόχων της πρόσφατης εθνικής στρατηγικής
και σχεδίου δράσης για τη βιοποικιλότητα, και υποστηρίζει ιδιαίτερα τους δυο
πρώτους στόχους, σχετικά με την αύξηση της γνώσης επί της βιοποικιλότητας και
τη διατήρηση των ειδών της Ελλάδας.

Διάρκεια:

Ιούνιος 2019 – Νοέμβριος 2020

Παραδοτέο-Π1 Ηλεκτρονική-βιβλιοθήκη-πεταλούδων

Παραδοτέο-Π2_Ψηφιακή-βάση-δεδομένων

Παραδοτέο Π3_Οδηγός συλλογής δεδομένων πεταλούδων

Πσραδοτέο-Π4_Εφαρμογή για κινητά

Παραδοτέο-Π5_Αναφορά εθελοντικών δράσεων

 

 

Scroll to Top