Φύση-Βιοποικιλότητα

Χαρακτηρισμός της χερσαίας και υδάτινης περιοχής του Όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου, οριοθέτηση και καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων γης, όρων και επιτρεπομένων δραστηριοτήτων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 610Δ’/17-09-2021) το Προεδρικό Διάταγμα “Χαρακτηρισμός της χερσαίας και υδάτινης περιοχής του Όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου, οριοθέτηση και καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων γης, όρων και επιτρεπομένων δραστηριοτήτων”

Προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 617Δ’/17-09-2021) η υπ. αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511 “Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης”

Κίτρινο Ψάρι: Προστατεύοντας τα ψάρια και την φύση των ρεμάτων

Αποτελεί έργο ευαισθητοποίησης και προστασίας των ρεμάτων με έμφαση στους ιχθυοπληθυσμούς, προσφέροντας μια καινοτόμο προσέγγιση στην επικοινωνία των επιστημόνων με την κοινωνία (science communication) μέσω της λειτουργίας των ψαριών ως «ενδείκτες της υγείας των ποτάμιων οικοσυστημάτων και ειδικότερα τη διεθνώς γνωστή ετικέτα «Κίτρινο Ψάρι». Το σύμβολο-σήμα του ψαριού εφαρμόζεται σε μεγάλο αριθμό χωρών για να «προειδοποιεί» την παρουσία ψαριών και ζωντανών οργανισμών σε ρέματα και ποταμούς όπου οδηγούν αποχετεύσεις από το αστικό δίκτυο. Το μαρκάρισμα «κίτρινο ψάρι» γίνεται με μπογιά η οποία ψεκάζεται σε συγκεκριμένα σημεία σε δρόμους και αποχετεύσεις βάσει προδιαγραφών. Αυτή η πράξη ευαισθητοποίησης είναι διαδεδομένη σε αστικά και υπεραστικά τμήματα ρεμάτων στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία (γνωστό ως «storm drain marking”) μία πράξη η οποία όμως ποτέ δεν έχει προωθηθεί στην Ελλάδα. 

Το έργο αυτό θα εφαρμόσει και θα αναπτύξει της προδιαγραφές για την προώθηση της ένδειξης «Κίτρινο Ψάρι» για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα εισάγει και θα ερμηνεύει για πρώτη φορά το ζήτημα της διαβίωσης των ψαριών στα ρέματα από ειδικούς εμπειρογνώμονες επιστήμονες με τρόπο εκλαϊκευμένο και προσιτό με αποτέλεσμα η πρακτική αυτή να έχει συνέχεια σε πανελλαδικό επίπεδο.

Διάρκεια:

Ιούνιος 2019 – Δεκέμβριος 2020

2019_2318_10-10-2019_ΚΙΤΡΙΝΟ-ΨΑΡΙ_ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ-1ο_HCMR-IMBRIW_EKPAA-enarktiria-ekthesi

 

Interreg Europe -INVALIS: Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species (PGI05271 INVALIS)

Το έργο “Protecting European Biodiversity from Invasive Alien Species” (Προστασία της Eυρωπαϊκής Bιοποικιλότητας από τα Xωροκατακτητικά Ξενικά Είδη) – INVALIS, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το INVALIS ενώνει 7 εταίρους από 7 χώρες με σκοπό τη διαμόρφωση και εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών που αποτελούν βασική απειλή για τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες τοπικές και περιφερειακές αρχές να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις που σχετίζονται με βιολογικές εισβολές.

Ειδικότερα, βασικός στόχος του INVALIS είναι να βελτιώσει την εφαρμογή των εργαλείων πολιτικής για τις συμμετέχουσες περιφέρειες, προωθώντας την ενσωμάτωση νέων μέτρων και παρεμβάσεων για τον έγκαιρο εντοπισμό, τον έλεγχο και τη διαχείριση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Το έργο περιλαμβάνει δράσεις ανταλλαγής εμπειριών, δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης πληροφοριών και δράσεις τεχνικοοικονομικής διαχείρισης του Έργου.

Το έργο έχει διάρκεια 5 έτη (Ιούνιος 2018 – Μάιος 2023) με προϋπολογισμό 1,38 εκατ. € (85% χρηματοδότηση από ΕΕ) Ο προϋπολογισμός για το ΕΚΠΑΑ είναι 226.666 € (192.666 € χρηματοδότηση από ΕΕ).

Εταιρικό σχήμα:

  1. Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (επικεφαλής εταίρος)
  2. Lombardy Foundation for the Environment (Ίδρυμα για το Περιβάλλον της Λομβαρδίας)
  3. Regional Ministry for environment and rural, agricultural policies and territory – Regional Govenrment of Extremadura (Περιφέρεια της Εξτρεμαδούρα, Γενική Διεύθυνση περιβάλλοντος και αγροτικής πολιτικής)
  4. Corsican Agency of Environment (Οργανισμός Περιβάλλοντος της Κορσικής)
  5. Bucharest-Ilfov Regional Development Agency (Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Βουκουρεστίου-Ilfov)
  6. Institute of Sciences, Technologies and Agroenvironment of the University of Porto (Ινστιτούτο Επιστημών, Τεχνολογίας και Αγροπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου του Πόρτο)
  7. Zemgale Planning Region (Περιφέρεια Σχεδιασμού Ζεμγκάλε)

Το ΕΚΠΑΑ έχει αναλάβει τη συνολική τεχνικοοικονομική διαχείριση του έργου και την επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος Interreg Europe. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://www.interregeurope.eu/invalis/

Πεταλούδες της Ελλάδας: Συνδέοντας την επιστήμη με την κοινωνία

Η δράση αφορά στη δημιουργία του πρώτου εθελοντικού προγράμματος
βιοπαρακολούθησης από τους πολίτες, με επίκεντρο τις πεταλούδες της Ελλάδας.
Συνεισφέρει άμεσα στην τήρηση των πολιτικών δεσμεύσεων της χώρας για την
προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ίδιων των πολιτών.
Συγκεκριμένα, συνάδει με την πολιτική δέσμευση για την ανάσχεση της απώλειας
της βιοποικιλότητας έως το 2020, όπως τέθηκε στη συνδιάσκεψη κορυφής COP 10 και
ιδιαίτερα με την επίτευξη των στόχων 7 και 12 (Aichi targets) και παράλληλα
υποστηρίζει τους στόχους της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα. Σε
εθνικό δε επίπεδο, εμπίπτει εντός των στόχων της πρόσφατης εθνικής στρατηγικής
και σχεδίου δράσης για τη βιοποικιλότητα, και υποστηρίζει ιδιαίτερα τους δυο
πρώτους στόχους, σχετικά με την αύξηση της γνώσης επί της βιοποικιλότητας και
τη διατήρηση των ειδών της Ελλάδας.

Διάρκεια:

Ιούνιος 2019 – Νοέμβριος 2020

Παραδοτέο-Π1 Ηλεκτρονική-βιβλιοθήκη-πεταλούδων

Παραδοτέο-Π2_Ψηφιακή-βάση-δεδομένων

Παραδοτέο Π3_Οδηγός συλλογής δεδομένων πεταλούδων

Πσραδοτέο-Π4_Εφαρμογή για κινητά

Παραδοτέο-Π5_Αναφορά εθελοντικών δράσεων

 

 

Έκδοση της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε στο έργο της Εποπτείας για τους τύπους οικοτόπων

Στο έργο αναπτύσσεται το μεθοδολογικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την περίοδο 2013-2015 (και αφορούσε την περίοδο αναφοράς 2007-2012) με μια ολοκληρωμένη και τυποποιημένη bottom-up προσέγγιση εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων.

Διάρκεια:

Ιούλιος 2017 – Δεκέμβριος 2017

Μέτρα Παρακολούθησης και Προστασίας της θαλάσσιας χελώνας στην Ελλάδα

Στα πλαίσια της τριμερούς διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, το Ε.Κ.Π.Α.Α. συνεργάστηκε με τον Συλλόγο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ‘ΑΡΧΕΛΩΝ’ επί των μέτρων παρακολούθησης και προστασίας της θαλάσσιας χελώνας στην Ελλάδα και ειδικότερα επί των μεθόδων εντοπισμού, καταγραφής των φωλιών και των στοιχείων επώασης και εκκόλαψης αυτών.

Το έργο περιλαμβάνει επιπλέον καταγραφή των μέτρων προστασίας που λαμβάνονται στις φωλιές του είδους Caretta caretta για την προφύλαξη από φυσικές και ανθρωπογενείς πιέσεις και απειλές. Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα πλήρες και χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα συμβάλλει θετικά στον σχεδιασμό της πολιτικής για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας.

Η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta είναι ένα κινδυνεύον είδος, σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας και η προστασία της συνδέεται άρρηκτα με την συνολική διατήρηση και προστασία των οικοσυστημάτων όπου αυτές ζουν και αναπαράγονται.

Διάρκεια:

Σεπτέμβριος 2017

MAES: Σύνταξη τεχνικού οδηγού χαρτογράφησης και αξιολόγησης των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους στην Ελλάδα

Το έργο αφορά την χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Έργου LIFE-IP 4 NATURA, τα οποία επιβεβαιώνουν την πολιτική βούληση για μία νέα και αποτελεσματική προσέγγιση για την διαχείριση της φύσης και της βιοποικιλότητας. Βάση αυτής της νέας προσέγγισης  το Φυσικό Περιβάλλον είναι η ταυτότητα αλλά και σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης της χώρας μας, εφόσον εξασφαλίζεται η αειφορική διαχείρισή του.

Περιγράφονται οι μέθοδοι αναγνώρισης, χαρτογράφησης και αξιολόγησης των διαφορετικών τύπων οικοσυστημάτων που απαντώνται στην Ελλάδα, καθώς και των οικοσυστημικών υπηρεσιών που παρέχονται από τους διαφορετικούς τύπους οικοσυστημάτων.

Διάρκεια:

Νοέμβριος 2017 – Φεβρουάριος 2018

Scroll to Top