Θεσμικά Κείμενα

Χαρακτηρισμός της χερσαίας και υδάτινης περιοχής του Όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου, οριοθέτηση και καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων γης, όρων και επιτρεπομένων δραστηριοτήτων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 610Δ’/17-09-2021) το Προεδρικό Διάταγμα “Χαρακτηρισμός της χερσαίας και υδάτινης περιοχής του Όρους Ολύμπου ως Εθνικού Πάρκου, οριοθέτηση και καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων γης, όρων και επιτρεπομένων δραστηριοτήτων”

Προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 617Δ’/17-09-2021) η υπ. αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511 “Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης”

Εθνική Νομοθεσία

ΥΑ κατάταξης κωδικοποίηση

ΥΑ Προδιαγραφές ΑΕΠΟ

ΥΑ περιεχόμενο ΜΠΕ ΦΕΚ 135Β

ΥΑ δημόσια διαβούλευση ΦΕΚ 45Β

ΥΑ Βιοαέριο

ΥΑ 2.13 Διαδικασίες

Οδηγία 2001.42

ΚΥΑ τροποποίησης παραρτημάτων 4014 – εναρμόνιση Οδηγίας 2014.52

Κατευθυντήριες Οδηγίες ΣΜΠΕ el

YA EOA

Νόμος 4014.2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Εθνική Νομοθεσία

Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α` 9.12.2003) Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54Α` 8.3.2007) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την
ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων

KYA/31822/1542/E103/2010 Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων πλημμύρας (τροποποιήθηκε από ΚΥΑ 177772/924/2017 )

ΦΕΚ1383Β και ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ Καθορισμός  Λεκανών Απορροής
Ποταμών και αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους

Απόφαση οικ.135275/2017 – ΦΕΚ 1751/Β22-5-2017 Γενικοί κανόνες κοστολόγησης και
τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος.

ΚΥΑ. Αριθ. οικ. 146896_17.10.2014 Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων

ΚΥΑ αριθμ. οικ. 145026/10.1.2014 Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας

Κ.Υ.Α. H.Π. 8600/416/E103/2009 – ΦΕΚ 356Β26-2-2009 Διαχείριση της ποιότητας των υδάτων
κολύμβησης

ΚΥΑ 140384/2011 (ΦΕΚ 2017 Β’9.9.2011) Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιότητας
και της ποσότητας των υδάτων

Υ.Α. 39626/2208/Ε130/2009 (ΦΕΚ 2075Β` 25.9.2009) Καθορισμός μέτρων για την προστασία
των υπόγειων νερών (τροποποιήθηκε από Υ.Α. 182314/1241/2016 (ΦΕΚ 2888Β` 12.9.2016) )

Υ.Α. Γ1(δ) ΓΠ οικ.67322/2017 (ΦΕΚ 3282Β` 19.9.2017) Ποιότητα νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης

Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909Β` 8.12.2010) Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας
Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας
στα επιφανειακά ύδατα και εσωτερικά επιφανειακά ύδατα (τροποποιήθηκε από Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69Β` 22.1.2016) )

Υ.Α. οικ. 1811/2011 (ΦΕΚ 3322Β` 30.12.2011) Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη
συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα

ΚΥΑ ΥΠΕΝΓρΕΓΥ/38552/265/2019 – ΦΕΚ 1496Β3-5-2019 Πρόγραμμα Δράσης ευπρόσβλητων ζωνών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης

Υ.Α. 1420/82031/2015 (ΦΕΚ 1709Β` 17.8.2015) Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης (τροποποιήθηκε από Υ.Α. 2001/118518/2015 (ΦΕΚ 2359Β` 4.11.2015) )

Υ.Α. οικ. 19652/1906/1999 (ΦΕΚ 1575Β` 5.8.1999) Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών (τροποποιήθηκε από Υ.Α. οικ. 147070/2014 (ΦΕΚ 3224Β` 2.12.2014) )

Υ.Α. οικ.16190/1335/1997 (ΦΕΚ 519Β` 25.6.1997) Μέτρα και όροι για την προστασία των
νερών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης

Υ.Α. οικ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β` 14.3.1997) Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (τροποποιήθηκε από Υ.Α. 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811Β` 29.9.1999) και Υ.Α. 48392/939/2002 (ΦΕΚ 405Β` 3.4.2002) )

Υ.Α. οικ. 145116/2011 (ΦΕΚ 354Β` 8.3.2011) Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (τροποποιήθηκε από Υ.Α. οικ. 191002/2013 (ΦΕΚ 2220Β` 9.9.2013) και Υ.Α. οικ. 100079/2015 (ΦΕΚ 135Β` 22.1.2015)

ΚΥΑ 360601155/Ε.103/2013 – ΦΕΚ 1450Β14-6-2013 Καθορισμός πλαισίου κανόνων,μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4014 ΦΕΚ Α΄20921.9.2011(άρθρο 12) και ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4042 ΦΕΚ Α΄2413.02.2012 (άρθρο 59) για τη διάθεση υγρών αποβλήτων

Υ.Α. Ειβ 221/1965 (ΦΕΚ 138Β` 24.2.1965) Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών
αποβλήτων

Αρ. Πρωτ. ΔΥΓ2Γ.Ρ. 22601/2014 (ΦΕΚ — 7.4.2014) Εφαρμογή και ισχύς της Ε1β/221/1965 Υγειονομικής Διάταξης

Εγκ. οικ. 191645/2013 (ΦΕΚ — 3.12.2013) Διευκρινίσεις για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες 

Υ.Α. 20488/2010 (ΦΕΚ 749Β` 31.5.2010) Καθορισμός ποιοτικών περιβαλλοντικών
προτύπων και οριακών τιμών εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής στον ποταμό Ασωπό (τροποποιήθηκε από Υ.Α. οικ. 100079/2015 (ΦΕΚ 135Β` 22.1.2015) )

Υ.Α. Α5/2280/1983 (ΦΕΚ 720Β` 13.12.1983) Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται
για την ύδρευση της περιοχής πρωτευούσης (τροποποιήθηκε από Υ.Α. Α532571984 (ΦΕΚ 898Β` 27.12.1984)Υ.Α. Α551801988 (ΦΕΚ 891Β` 13.12.1988), Υ.Α. οικ. 1318352005 (ΦΕΚ 1744Β` 13.12.2005) και Υ.Α. Γ1(δ) ΓΠ οικ. 1122032014 (ΦΕΚ 3504Β` 29.12.2014) )

Αποφ. 30οικ. 2885/2010 (ΦΕΚ 1079Β` 15.7.2010) Καθορισμός χρήσεων επιφανειακών
υδάτων και ειδικών όρων για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε κάθε
αποδέκτη του Ν. Θεσσαλονίκης

Scroll to Top