Εθνική Νομοθεσία

Γενικό Πλαίσιο

Κωδικοποίηση ν. 4042.2012 Νόμος πλαίσιο για τα απόβλητα

N.-4736_2020-για-ΠΜΧ Νόμος πλαίσιο για τα Πλαστικά μίας Χρήσης

Κωδικοποιημένος ν. 2939.2001 Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών-Ίδρυση ΕΟΕΔΣΑΠ

Υ.Α. Οικ. 51373_4684_2015_ΦΕΚ _2706Β Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

Υ.Α. οικ. 62952_5384_2016 _ΦΕΚ_4326Β` Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)

Υ.Α. Η.Π. 13588_725_2006_ΦΕΚ_383Β` Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

Υ.Α. Οικ. 43942_4026_2016_ΦΕΚ_2992Β` Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Υ.Α. οικ. 181504_2016_ΦΕΚ_2454Β` Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.)

Ν. 4555_2018_ΦΕΚ_133Α` Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ

Κ.Υ.Α._ΥΠΕΝ_ΔΔΑΠΠ_31606_930_2019 – ΦΕΚ 1277_Β_15-4-2019 Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)

Εργασίες διαχείρισης αποβλήτων

Απόφαση ΒΔΤ 2018.1147 διαχείριση αποβλήτων

Απόφαση ΒΔΤ 2019.2010 αποτέφρωση αποβλήτων

Υ.Α.Η.Π.29407_3508_2002_ΦΕΚ_1572Β` Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων
Υ.Α.Η.Π.4641_232_2006_ΦΕΚ_168Β` Τεχνικές προδιαγραφές μικρών ΧΥΤΑ σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς
Υ.Α.οικ.56366_4351_2014_ΦΕΚ_3339Β` Προδιαγραφές εργασιών επεξεργασίας  − βιολογικής επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών  παραγόμενων υλικών
Υ.Α.36060_1155_Ε.103_2013_ΦΕΚ_1450Β` Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης από βιομηχανικές δραστηριότητες
Υ.Α. Η.Π. 24944_1159_2006_ΦΕΚ_791Β` Προδιαγραφές για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων
Υ.Α.οικ.114218_1997_ΦΕΚ 1016Β` Προδιαγραφές και γενικά προγραμμάτα διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Απόβλητα υγειονομικών μονάδων
Υ.Α. οικ. 41848_1848_2017_ΦΕΚ_3649Β Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. οικ. 146163/2012
Υ.Α. οικ. 146163_2012_ΦΕΚ_1537Β` Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων

Εγκ. Γ1δΓ.Π. οικ. 52384_2015_ΦΕΚ_10.7.2015 Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

Συσκευασίες και απόβλητα συσκευασιών

Ν. 3854_2010_ΦΕΚ_94Α` Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον ΕΟΕΔΣΑΠ

Υ.Α. 9268_469_2007_ΦΕΚ_286Β` Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών

Υ.Α. 8197_90920_2013_ΦΕΚ1883_Β` Διαχείριση κενών συσκευασιών κενών φαρμάκων (άρθρο 29)

Ν.4296_2014_ΦΕΚ_214Α Διακίνηση πλήρων συσκευασιών (άρθρο 14), Μη ανανέωση έγκρισης ΣΕΔ (άρθρο 15)

Κ.Υ.Α. Ζ3-1531_2012_ΦΕΚ_1306Β’  Προϋποθέσεων χρήσης περιβαλλοντικών ισχυρισμών σε πλαστικά αντικείμενα και συσκευασίες

Υ.Α. οικ. 180036_952_2017_ΦΕΚ_2812Β’ Μέτρα και κανόνες για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)

Υ.Α. ΥΠΕΝ_ΔΝΕΠ_36928_2227_2018_ΦΕΚ_5459Β` Τροποποίηση της Κ.Υ.Α 23615/651/Ε.103/2014

Υ.Α. Η.Π. 23615_651_Ε.103_2014_ΦΕΚ_1184Β` Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ

Υ.Α. 63494_2019_ΦΕΚ_2425Β` Τροποποίηση του Παραρτήματος III του ΠΔ 114/2013 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ΗΗΕ

Π.Δ. 104_2019_ΦΕΚ_186Α` Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2017/2102 για τον περιορισμό της ρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ΗΗΕ

Π.Δ. 114_2013_ΦΕΚ_147Α’ Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ΗΗΕ

Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)

Υ.Α. ΥΠΕΝ_ΔΝΕΠ_31068_1952_2018_ΦΕΚ_2783Β` Τροποποίηση του Παραρτήματος II του άρθρου 18 του Π.Δ. 116/2004

Υ.Α. 186921_1876_2016_ΦΕΚ_3846Β` Τροποποίηση του παραρτήματος II του άρθρου 18 του Π.Δ. 116/2004

Π.Δ. 116_2004_ΦΕΚ_81Α` Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των ΟΤΚΖ

Απόβλητα ελαστικά οχημάτων

Π.Δ. 109_2004_ΦΕΚ_75Α` Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων

Απόβλητα έλαια

Π.Δ. 82_2004_ΦΕΚ_64Α` Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων

Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

Υ.Α. 39200_2015_ΦΕΚ_2057Β` Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 41624/2057/2010

Υ.Α. 41624_2057_Ε103_2010_ΦΕΚ_1625Β` Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Υ.Α. 362591757_Ε103_2010_ΦΕΚ_1312Β` Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ

Ν.4067_ΦΕΚ_79Α΄ Εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ στις εργασίες δόμησης (άρθρο 17)

Ν. 4001_2011_ΦΕΚ_179Α’ Απόθεση, επεξεργασία και αξιοποίηση ΑΕΚΚ σε ανενεργά μεταλεία και λατομεία (άρθρο 181)

Ν. 4280_2014_ΦΕΚ_159Α’ Απόθεση, επεξεργασία και αξιοποίηση ΑΕΚΚ σε ανενεργά μεταλεία και λατομεία (κεφ Γ, άρθρο 36 & άρθρο 51)

 

Scroll to Top