Εθνική Νομοθεσία

Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280Α` 9.12.2003) Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54Α` 8.3.2007) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την
ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων

KYA/31822/1542/E103/2010 Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων πλημμύρας (τροποποιήθηκε από ΚΥΑ 177772/924/2017 )

ΦΕΚ1383Β και ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ Καθορισμός  Λεκανών Απορροής
Ποταμών και αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους

Απόφαση οικ.135275/2017 – ΦΕΚ 1751/Β22-5-2017 Γενικοί κανόνες κοστολόγησης και
τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος.

ΚΥΑ. Αριθ. οικ. 146896_17.10.2014 Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων

ΚΥΑ αριθμ. οικ. 145026/10.1.2014 Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας

Κ.Υ.Α. H.Π. 8600/416/E103/2009 – ΦΕΚ 356Β26-2-2009 Διαχείριση της ποιότητας των υδάτων
κολύμβησης

ΚΥΑ 140384/2011 (ΦΕΚ 2017 Β’9.9.2011) Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιότητας
και της ποσότητας των υδάτων

Υ.Α. 39626/2208/Ε130/2009 (ΦΕΚ 2075Β` 25.9.2009) Καθορισμός μέτρων για την προστασία
των υπόγειων νερών (τροποποιήθηκε από Υ.Α. 182314/1241/2016 (ΦΕΚ 2888Β` 12.9.2016) )

Υ.Α. Γ1(δ) ΓΠ οικ.67322/2017 (ΦΕΚ 3282Β` 19.9.2017) Ποιότητα νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης

Υ.Α. Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1909Β` 8.12.2010) Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας
Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας
στα επιφανειακά ύδατα και εσωτερικά επιφανειακά ύδατα (τροποποιήθηκε από Υ.Α. οικ. 170766/2016 (ΦΕΚ 69Β` 22.1.2016) )

Υ.Α. οικ. 1811/2011 (ΦΕΚ 3322Β` 30.12.2011) Ορισμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη
συγκέντρωση συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπανσης σε υπόγεια ύδατα

ΚΥΑ ΥΠΕΝΓρΕΓΥ/38552/265/2019 – ΦΕΚ 1496Β3-5-2019 Πρόγραμμα Δράσης ευπρόσβλητων ζωνών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης

Υ.Α. 1420/82031/2015 (ΦΕΚ 1709Β` 17.8.2015) Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης (τροποποιήθηκε από Υ.Α. 2001/118518/2015 (ΦΕΚ 2359Β` 4.11.2015) )

Υ.Α. οικ. 19652/1906/1999 (ΦΕΚ 1575Β` 5.8.1999) Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών (τροποποιήθηκε από Υ.Α. οικ. 147070/2014 (ΦΕΚ 3224Β` 2.12.2014) )

Υ.Α. οικ.16190/1335/1997 (ΦΕΚ 519Β` 25.6.1997) Μέτρα και όροι για την προστασία των
νερών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης

Υ.Α. οικ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192Β` 14.3.1997) Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (τροποποιήθηκε από Υ.Α. 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811Β` 29.9.1999) και Υ.Α. 48392/939/2002 (ΦΕΚ 405Β` 3.4.2002) )

Υ.Α. οικ. 145116/2011 (ΦΕΚ 354Β` 8.3.2011) Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (τροποποιήθηκε από Υ.Α. οικ. 191002/2013 (ΦΕΚ 2220Β` 9.9.2013) και Υ.Α. οικ. 100079/2015 (ΦΕΚ 135Β` 22.1.2015)

ΚΥΑ 360601155/Ε.103/2013 – ΦΕΚ 1450Β14-6-2013 Καθορισμός πλαισίου κανόνων,μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4014 ΦΕΚ Α΄20921.9.2011(άρθρο 12) και ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4042 ΦΕΚ Α΄2413.02.2012 (άρθρο 59) για τη διάθεση υγρών αποβλήτων

Υ.Α. Ειβ 221/1965 (ΦΕΚ 138Β` 24.2.1965) Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών
αποβλήτων

Αρ. Πρωτ. ΔΥΓ2Γ.Ρ. 22601/2014 (ΦΕΚ — 7.4.2014) Εφαρμογή και ισχύς της Ε1β/221/1965 Υγειονομικής Διάταξης

Εγκ. οικ. 191645/2013 (ΦΕΚ — 3.12.2013) Διευκρινίσεις για τη διάθεση υγρών αποβλήτων σε επιφανειακούς υδάτινους αποδέκτες 

Υ.Α. 20488/2010 (ΦΕΚ 749Β` 31.5.2010) Καθορισμός ποιοτικών περιβαλλοντικών
προτύπων και οριακών τιμών εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής στον ποταμό Ασωπό (τροποποιήθηκε από Υ.Α. οικ. 100079/2015 (ΦΕΚ 135Β` 22.1.2015) )

Υ.Α. Α5/2280/1983 (ΦΕΚ 720Β` 13.12.1983) Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται
για την ύδρευση της περιοχής πρωτευούσης (τροποποιήθηκε από Υ.Α. Α532571984 (ΦΕΚ 898Β` 27.12.1984)Υ.Α. Α551801988 (ΦΕΚ 891Β` 13.12.1988), Υ.Α. οικ. 1318352005 (ΦΕΚ 1744Β` 13.12.2005) και Υ.Α. Γ1(δ) ΓΠ οικ. 1122032014 (ΦΕΚ 3504Β` 29.12.2014) )

Αποφ. 30οικ. 2885/2010 (ΦΕΚ 1079Β` 15.7.2010) Καθορισμός χρήσεων επιφανειακών
υδάτων και ειδικών όρων για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε κάθε
αποδέκτη του Ν. Θεσσαλονίκης

Scroll to Top