Ενωσιακή νομοθεσία

Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα 2008_98_ΕΚ – κωδικοποιημένη έκδοση

Οδηγία 2000_53_ΕΚ για ΟΤΚΖ- κωδικοποιημένη έκδοση

Οδηγία 2006_66_ΕΚ για Ηλεκτρικές στήλες και Συσσωρευτές-κωδικοποιημένη έκδοση

Οδηγία 2011_65_ΕΕ για περιορισμό χρήσης επικίνδυνων ουσιών σε ΗΗΕ-κωδικοποιημένη έκδοση

Οδηγία 2019_904_ΕΕ Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον

Οδηγία 1999_31_ΕΚ για την υγειονομική ταφή – κωδικοποιημένη έκδοση

Οδηγία για τις συσκευασίες 94_62_ΕΚ – κωδικοποιημένη έκδοση

Απόφαση 2008_763_ΕΚ Κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ετήσιων πωλήσεων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

Κανονισμός (ΕΕ) 2017_699 Για τη θέσπιση κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του βάρους ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά κάθε κράτους μέλους και κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της ποσότητας των ΑΗΗΕ που παράγονται, κατά βάρος, σε κάθε κράτος μέλος

Κανονισμός 1013_2006_ΕΚ (κωδικοποιημένος) για τις μεταφορές αποβλήτων

Οδηγία 2012_19_ΕΕ για ΑΗΗΕ 

Απόφαση 2003_33_ΕΚ για αποδοχή αποβλήτων σε ΧΥΤΑ

Απόφαση 2014_955_ΕΕ για τον κατάλογο αποβλήτων

Οδηγία 2010_75_ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές

 

 

Scroll to Top