Μέτρα Παρακολούθησης και Προστασίας της θαλάσσιας χελώνας στην Ελλάδα

Στα πλαίσια της τριμερούς διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, το Ε.Κ.Π.Α.Α. συνεργάστηκε με τον Συλλόγο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ‘ΑΡΧΕΛΩΝ’ επί των μέτρων παρακολούθησης και προστασίας της θαλάσσιας χελώνας στην Ελλάδα και ειδικότερα επί των μεθόδων εντοπισμού, καταγραφής των φωλιών και των στοιχείων επώασης και εκκόλαψης αυτών.

Το έργο περιλαμβάνει επιπλέον καταγραφή των μέτρων προστασίας που λαμβάνονται στις φωλιές του είδους Caretta caretta για την προφύλαξη από φυσικές και ανθρωπογενείς πιέσεις και απειλές. Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα πλήρες και χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα συμβάλλει θετικά στον σχεδιασμό της πολιτικής για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας.

Η θαλάσσια χελώνα Caretta caretta είναι ένα κινδυνεύον είδος, σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας και η προστασία της συνδέεται άρρηκτα με την συνολική διατήρηση και προστασία των οικοσυστημάτων όπου αυτές ζουν και αναπαράγονται.

Διάρκεια:

Σεπτέμβριος 2017

Scroll to Top